Kilenced az Isteni Irgalmassághoz

Kilenced az Isteni Irgalmassághoz


Ezt a kilencedet Jézus íratta le velem, s azt parancsolta,
hogy az Irgalmasság ünnepe előtt mondjam el. Nagypénteken
kell elkezdeni.
,,Azt kívánom, hogy e kilenc napon keresztül vezesd irgalmam
forrásához a lelkeket, hogy erőt, enyhülést és mindenféle
kegyelmet merítsenek belőle, amire szükségük van az élet
küzdelmeihez, főleg pedig a halál óráján. Mindennap a lelkek
más-más csoportját vezeted majd a szívemhez, hogy irgalmam
tengerébe merítsd őket. S én bevezetem őket Atyám házába. Ez
lesz feladatod most és a jövendő életben. Egy lélektől sem
tagadok meg semmit, akiket irgalmam forrásához vezetsz.
Atyámat mindennap fogod kérni, hogy keserves
kínszenvedésemre való tekintettel adja kegyelmeit ezeknek a
lelkeknek.''
Azt válaszoltam: ,,Jézusom, nem tudom, hogyan kell
tartanom ezt a kilencedet, s mely lelkeket kell először is
legirgalmasabb Szívedhez vezetnem.'' -- Jézus azt mondta,
hogy mindennap meg fogja mondani, mely lelkeket kell aznap
Szívéhez vezetnem.

Első nap


,,Ma az egész emberiséget vezesd hozzám, főleg a
bűnösöket, s merítsd őket irgalmam tengerébe. Így
megvigasztalsz keserves szomorúságomban, melyet a lelkek
vesztén érzek.''

Legirgalmasabb Jézus, aki könyörületes vagy irántunk,
és megbocsátasz nekünk, ne nézd bűneinket, hanem
bizalmunkat,  mellyel végtelen jóságodhoz járulunk. Végy
fel bennünket legirgalmasabb Szíved hajlékába, s tarts
örökké ott minket. Könyörgünk Hozzád szereteted által, amely
az Atyával és a Szentlélekkel köt össze Téged.
Ó, Isten irgalmának mindenhatósága,
A bűnös ember egyetlen mentsvára,
Te az irgalom és könyörület tengere vagy,
Ki alázattal kér, megsegíted azt.
Örök Atya, tekints irgalmas szemmel az egész emberiségre,
különösen a szegény bűnösökre, akiket Jézus legirgalmasabb
Szíve oltalmaz. Az Ő keserves kínszenvedése által könyörülj
rajtunk, hogy irgalmad mindenhatóságát dicsérjük mindörökké.
Ámen.

Második nap


,,Ma vezesd hozzám a papi és szerzetesi lelkeket, s
merítsd őket mérhetetlen irgalmam tengerébe. Ők adtak nekem
erőt keserves kínszenvedésem elviselésére. Rajtuk keresztül
árad irgalmam az emberiségre.''

Legirgalmasabb Jézus, akitől minden jó származik,
gyarapítsd bennünk kegyelmedet, hogy az irgalmasság méltó
cselekedeteit vihessük végbe; s mindazok, akik látnak
bennünket, dicsérjék az irgalmasság mennyei Atyját.
Az isteni szeretet forrása
A tiszta szívekben lel lakásra,
Kik az irgalom tengerében megfürödtek,
S mint fénylő csillagok tündökölnek.
Örök Atya, tekints irgalmas szemmel szőlőskerted
választott seregére, papjaid, szerzetes fiaid és lányaid
lelkére! Áldásod ereje gazdagítsa őket! Fiad Szívének
érzéseiért, amely Szívbe bezártad őket, add meg nekik
világosságod erejét, hogy az üdvösség biztos útjain
vezessenek másokat, hogy mindörökké együtt zenghessék majd
kikutathatatlan irgalmad dicséretét. Ámen.

Harmadik nap


,,Ma minden jámbor és hűséges lelket vezess hozzám, s
merítsd őket irgalmam tengerébe. Ezek a lelkek vigasztaltak
meg keresztutamon, ők voltak részemre a keserűség tengerében
a vigaszt nyújtó csepp.''

Legirgalmasabb Jézus, aki bőven juttatod
irgalmasságod kimeríthetetlen kincstárából mindenkinek
kegyelmeidet, végy fel mindnyájunkat legirgalmasabb Szíved
hajlékába, s tarts ott minket az egész örökkévalóságon át.
Felfoghatatlan szeretetedre kérünk, mellyel szent Szíved a
mennyei Atya iránt lángol.
Kifürkészhetetlenek az irgalom csodái,
Sem a bűnös, sem az igaz nem képes átlátni.
Mindenkire könyörülő szemmel nézel,
Mindenkit szereteteddel érsz el.
Örök Atya, tekints irgalmas szemmel a hűséges lelkekre,
mint Fiad örökségére. Keserves kínszenvedése érdemeiért áldd
meg őket, s vedd őket örök oltalmadba, hogy irántad való
szeretetük soha ki ne hűljön, s a Szent hit kincsét soha el
ne veszítsék, s hogy majdan az örökkévalóságon át az
angyalok és szentek karával együtt szüntelenül dicsérjék
irgalmadat. Ámen.


Negyedik nap

,,Ma hozd elém a pogányokat és mindazokat, akik még
nem ismernek engem. Keserves kínszenvedésem alatt rájuk is
gondoltam. Jövendő buzgalmuk megvigasztalta a szívemet.
Merítsd őket irgalmam tengerébe!''

Legkegyelmesebb Jézus! Világ világossága! Fogadd be
legkegyelmesebb Szíved hajlékába a pogányok lelkét, akik még
nem ismernek Téged! Kegyelmed sugarai világítsák meg őket,
hogy velünk együtt dicsőíthessék irgalmasságod csodáit. Ne
engedd őket soha eltávozni irgalmas Szívedtől!
Szereteted fényessége
Gyújtson világot a lelkek éjébe!
Add, hogy Téged ők is megismerjenek,
És irgalmasságodért velünk együtt dicsérjenek.
Örök Atya! Tekints irgalmas szemmel a pogányok és mindazok
lelkére, akik még nem ismernek Téged, de akiket Jézus
irgalmas Szíve magába zár! Töltsd be őket az Evangélium
világosságával! Ezek a lelkek nem tudják, hogy milyen nagy
boldogság Téged szeretni. Add, hogy ők is dicsérjék bőkezű
irgalmadat örökkön-örökké! Ámen.

Ötödik nap


,,Ma vezesd az eretnekeket és szakadárokat hozzám, s
merítsd őket irgalmasságom tengerébe! Keserves szenvedést
okozva megszaggatták testemet és szívemet -- az én
Egyházamat. Ha visszatérnek az Egyház egységébe,
begyógyulnak sebeim, és így enyhítik kínjaimat.''

Kik egységed köntösét szétszaggatták,
Szíved számukra is irgalom-forrás.
Irgalmad mindenhatósága, ó Istenem,
Tévedéseikből kihozhatja e lelkeket.

Ó, legirgalmasabb Jézus, ki maga vagy a jóság, Te nem
tagadod meg világosságodat azoktól, akik Hozzád könyörögnek.
Fogadd irgalmas Szíved hajlékába az eretnekek és szakadárok
lelkét! Világosságoddal vezesd vissza ő
ket az Egyházzal való

egységbe, hogy ők is örökké dicsérjék irgalmad bőségét!
Örök Atya! Tekints irgalmas szemmel az eretnekekre és a
tévelygő lelkekre, akik elfecsérelték jóságodat, és
visszaéltek kegyelmeiddel, makacs megátalkodottságukkal
kitartva tévedéseikben. Ne nézd bűneiket, hanem Fiad
szeretetét, és keserves kínszenvedését, melyeket értük
vállalt, hiszen őket is Szívébe zárta. Add, hogy ezek a
lelkek is nagy irgalmasságodat magasztalják örökkön-örökké!
Ámen.

Hatodik nap


,,Ma a csendes, alázatos lelkeket és a kisgyermekeket hozd
hozzám, s merítsd őket irgalmam tengerébe. Ezek a lelkek
hasonlítanak leginkább szívemhez. Keserves kínhalálomban ők
erősítettek meg. Úgy láttam őket, mint földi angyalokat,
akik oltáraimat fogják őrizni. A kegyelmek özönét árasztom
rájuk. Kegyelmeimet csak az alázatos lelkek tudják felfogni.
Ilyen lelkekbe helyezem bizalmamat.''

Legirgalmasabb Jézus! Te magad mondtad:
,,Tanuljatok tőlem, mert szelíd vagyok és alázatos szívû.''
Fogadd irgalmas Szíved hajlékába a szelíd és alázatos
lelkeket s a kisgyermekek lelkét. Ezekben a lelkekben
gyönyörködnek az ég lakói, s a mennyei Atya különös kedvét
leli bennük. Mint illatos bokréta, úgy virítanak az Úr
trónja előtt. Felszálló illatukat maga az Úr élvezi. Jézus
irgalmas Szívében állandó lakhelyük van ezeknek a lelkeknek,
és szünet nélkül éneklik Isten szeretetének és irgalmának
himnuszát.

Az igazán alázatos és szelíd lélek
Már itt a földön a mennyországgal élhet.
S alázatos szívének illata
Magát a Teremtőt is megragadja.

Örök Atya! Tekints le irgalmas szemmel a csendes,
alázatos lelkekre és a kicsiny gyermekekre! Valamennyien
Jézus irgalmas Szívének lakói. Ők hasonlítanak legjobban
szent Fiadra. Lelkük illata felszáll a földről egészen
mennyei trónodig. Irgalmasság és végtelen Jóság Atyja,
kérlek ezen lelkek iránt érzett szeretetedre és tetszésedre,
aldd meg az egész világot, hogy minden lélek együtt zengje
irgalmasságod dicséretét mindörökkön-örökké! Ámen.


Hetedik nap

,,Ma azokat a lelkeket vezesd hozzám, akik különösen
tisztelik és hirdetik irgalmamat. Merítsd őket irgalmam
tengerébe. Ezek a lelkek érezték át leginkább
szenvedéseimet, s hatoltak legmélyebben lelkiségembe. Ők
irgalmas szívem élő tükörképei. Ezek a lelkek jövő életükben
különleges fénnyel fognak sugározni. Közülük egy sem hull a
pokol tüzébe. Haláluk óráján mindegyiküket magam részesítem
különös védelmemben.''

Legirgalmasabb Jézus, akinek Szíve maga a
szeretet. Fogadd irgalmas Szíved hajlékába azokat a
lelkeket, akik különösen tisztelik és dicsőítik irgalmadat!
Isten erejével megerősödött lelkek ezek, bátran haladnak
előre minden szenvedésben és megpróbáltatásban, bízva
irgalmasságodban. Ezek a lelkek egyesültek Jézussal, és
vállukon hordják az egész emberiséget. Nem sújtja őket
szigorú ítéleted, mert haláluk óráján a Te irgalmad öleli át
őket.
A lelket, ki Urának jóságát hirdeti,
Isten különösképpen szereti.
Mindig közel van az élő víz forrásához,
Ki kegyelmet merít az Isten irgalmából.
Örök Atya! Tekints irgalmasan azokra a lelkekre, akik
legnagyobb tulajdonságodat -- végtelen irgalmasságodat --
különösen tisztelik és dicsőítik. Az irgalmas Jézus Szívébe
zárta őket. Ezek a lelkek olyanok, mint egy élő Evangélium.
Kezük telve az irgalmasság tetteivel. Örömmel telt lelkük az
irgalmasság dalát énekli a Mindenhatónak. Kérlek, Istenem,
tanúsíts irántuk irgalmat Beléd helyezett bizalmuk és
reményük mértéke szerint, hadd teljesüljön bennük Jézus
ígérete: ,,A lelkeket, akik kimondhatatlan irgalmasságomat
tisztelni fogják, megvédem életükben és főleg haláluk
óráján, mint saját dicsôségemet.''

Nyolcadik nap


,,Ma a tisztítótűz fogságában szenvedő lelkeket vezesd
hozzám, s merítsd őket irgalmasságom mélyébe. Vérem árja
hűsítse izzó tüzüket. Nagyon szeretem ezeket a lelkeket.
Igazságomnak nyújtanak elégtételt. Módodban áll segíteni
nékik. Használd fel Egyházam kincstárának valamennyi
búcsúját, s ajánld fel értük... Ó, ha ismernéd kínjaikat,
szakadatlanul lelki alamizsnában részesítenéd őket, és
segítenéd törleszteni adósságaikat igazságosságommal
szemben.''

Legirgalmasabb Jézusom! Te mondtad, hogy irgalmat
akarsz, ezért irgalmas Szíved hajlékába vezetem a
tisztítótűzben szenvedő lelkeket. Nagyon szereted őket,
mégis eleget kell tenniük igazságod törvényének. A Szívedből
kiömlő vér és víz oltsa ki a tisztítótűz lángjait, hogy ott
is dicsőíthessék irgalmad erejét.
A tisztítótűz szörnyű hőségéből
Irgalmadhoz kiáltás száll e kínok mélyébôl.
És vigaszt, enyhülést, hűsítést ad.
A szívedből folyt vér- és vízpatak.
Örök Atya! Tekints irgalmas szemmel a tisztítótűzben
szenvedő lelkekre, akik Jézus irgalmas Szívébe be vannak
zárva. Kérlek Szent Fiad keserves kínszenvedéséért és
mindazért a keserűségért, ami legszentebb lelkét eltöltötte,
mutass irgalmat azok iránt, akik igazságos tekinteted előtt
állnak. Ne nézz rájuk másképp, csak legkedvesebb Fiad, Jézus
sebein keresztül, mert hisszük, hogy jóságod és irgalmad
határtalan.

Kilencedik nap


,,Ma az elhidegült lelkeket vezesd hozzám, s merítsd be
őket irgalmam mélyébe. Ezek a lelkek sebzik meg
legfájdalmasabban szívemet. Az Olajfák hegyén az ilyen
elhidegült lélektől undorodott leginkább a lelkem. A hideg
lelkek miatt mondtam: ‘Atyám, ha lehet, vedd el tőlem a
kelyhet, ha ez a te akaratod!’ -- E lelkek utolsó
esélye irgalmamhoz való menekülésük lehet.''


Legirgalmasabb Jézus, ki magad vagy a tiszta irgalom!
Legirgalmasabb Szíved hajlékába vezetem a kihűlt lelkeket.
Ó, bárcsak felmelegednének tiszta szereteted tüzétől e
megkövült lelkek, kik hasonlók a holt lelkekhez, s méltán
undort keltenek Benned! Ó, jóságos Jézus! Irgalmad végtelen
hatalma vonzza őket forró szeretetedhez, adj nekik szent
szeretetet, hiszen Te mindent megtehetsz.
A tűz és a jég együtt meg nem lehet,
Mert vagy a tűz huny ki, vagy a jég enged.
Ó, Uram, irgalmad még nagyobb
Nyomorúságot is megold.
Örök Atya! Tekints irgalmasan az elhidegült lelkekre, akik
be vannak zárva Jézus legirgalmasabb Szívébe! Irgalom Atyja,
könyörögve kérlek Fiad keserves kínszenvedéseire és
háromórás haláltusájára a kereszten, engedd, hogy ők is
dicsérjék irgalmad mélységét...