Fausztina nővér imái

Ó, tiszta szándékunkban rejlő kimeríthetetlen kincs, ki minden cselekedetünket tökéletessé és Istennek tetszővé teszed. Ó, Jézus, Te tudod, milyen gyenge vagyok, ezért légy mindig velem, irányítsd cselekedeteimet és egész lényemet. Legjobb Mesterem! Jézusom, valóban félelem fog el, mikor nyomorúságos voltomat tapasztalom, de ugyanakkor nyugalom is, mert végtelen irgalmadat is látom, mely egy egész örökkévalóssággal nagyobb, mint az én nyomorúságom. Hatalmad beborít és megismerésed öröme áraszt el, ó, változhatatlan Valóság!

 

Jézus, örök Igazság, erősítsd gyenge erőmet! Te, Uram, mindent megtehetsz. Tudom, erőfeszítéseim Nélküled mit sem érnek. Jézusom, ne rejtsd el Magad előlem, mert Nélküled nem tudok élni! Hallgasd meg lelkem kiáltását; hiszen nem merült ki irgalmad, Uram, szánd meg hát nyomorúságomat! Irgalmad meghaladja az angyalok és emberek együttes értelmét, s bár úgy tűnik, hogy nem hallgatsz meg engem, bizalmam irgalmad tengerébe vetem, s tudom, reményem nem fog csalódni.

 

Ó, Jézus, örök Igazság, Életünk, könyörgöm és koldulom irgalmadat a szegény bűnösök számára. Uramnak szíve, könyörülettel és kimeríthetetlen irgalommal teljes drága Szív, könyörgök Hozzád az árva bűnösökért. Ó, Legszentebb Szív, irgalom forrása, melyből felfoghatatlan kegyelmek sugarai áradnak az egész emberiségre, könyörgök Hozzád a bűnösök megvilágosodásáért.Ó, Jézusom, keserves kínszenvedésed emlékére ne engedd elveszni a lelkeket, melyeket legszentebb véred árán váltottál meg. Ó, Jézusom, ha véred hatalmas értékére gondolok, örömmel tölt el annak nagysága, hiszen egyetlen cseppje elég lenne valamennyi bűnösért. Bár a bűn a gonoszság és hálátlanság tátongó mélységét jelenti, az értük lerótt ár összehasonlíthatatlanul magasabb -- ezért bízzon minden lélek az Úr szenvedésében, reménykedjen irgalmában. Isten senkitől nem tagadja meg irgalmát. Ég és föld megváltozhat, de Isten irgalma soha ki nem merül. Ó, milye öröm ég lelkemben, ha felfoghatatlan jóságodat szemlélem, ó, Jézusom. Minden bűnöst lábaidhoz akarok vezetni, hogy örök időkön keresztül dicsőítsék a Te irgalmad.   

 

Jézusom, tégy velem, amit csak akarsz. Én mindenhol imádni foglak. Valósuljon meg bennem teljesen a Te akaratod, én Uram és Istenem, én pedig hirdetni fogom végtelen irgalmadat.

 

Mária, Anyám és Úrnőm! Odaadom Neked lelkemet és testemet, életemet és halálomat, s azt, ami aztán következik. Mindent kezedbe helyezek, ó, Anyám; takard be lelkemet szűzi palástoddal, és részesíts a szív, a lélek és a test tisztaságának kegyelmeiben. Oltalmazz meg hatalmaddal minden ellenségtől, főleg azoktól, akik az erények álarca mögé rejtik el gonoszságukat. Ó, csodálatos Liliom, Te vagy a tükör számomra, ó, Anyám. 

 

Ó, Uram, gyújtsd lángra szeretetemet Irántad, hogy a viharok, szenvedések és megpróbáltatások közepette ne fáradjon el a lelkem. Látod, milyen gyenge vagyok. De a szeretet mindent megtehet.

 

Ó, Uram, gyújtsd lángra szeretetemet Irántad, hogy a viharok, szenvedések és megpróbáltatások közepette ne fáradjon el a lelkem. Látod, milyen gyenge vagyok. De a szeretet mindent megtehet.

 


Ó, Jézusom, rövid életem során sok megpróbáltatásban részesítettél, sok dolgot megértettem, még olyanokat is, amin most magam is csodálkozom. Ó, milyen jó is mindenben Istenre hagyatkozni, s engedni, hogy teljesen Ő működjék lelkünkben.

 

Ó. Szent Ostya, ki értem vagy bezárva aranyos kehelybe,

Adja meg nekem a Te szereteted ereje,

Hogy a száműzetés nagy vadonán

Tisztán, szeplőtlenül, érintetlenül jussak át.

 

Ó, Szent Ostya! Lakj lelkemben,

Szívemnek legtisztább szeretete,

S a Te fényességed űzze el a sötétséget --

Te nem utasítod el az alázatos szívtől kegyelmed.

 

Ó, Szent Ostya -- ég gyönyöre,

Bár elrejted előttem szépséged,

S kis kenyérmorzsában jelensz meg,

De az erős hit áthatol e leplen.

 

 

 

Ó, Szeplőtelen Szűz Mária!

Tiszta kristály szívem számára.

Ó, erős horgony, az én erőm Te vagy,

Gyenge szívek oltalma és pajzsa.

 

Ó, Mária, Te felülmúlhatatlan és tiszta vagy,

Szűz és Anya egy személyben.

Szeplőtlen vagy, szép mint a Nap,

És semmi sem hasonlítható a Te lelked képéhez.

 

Szépséged elbűvölte a háromszor Szent tekintetét,

Hogy leszállott az égből -- elhagyta örök birodalmát.

A Te szívedből öltött magára testet és vért,

És szűzi Szívedben rejtőzött kilenc hónapon át.

 

Ó, Anya és Szűz! Senki se érti meg,

Hogy a végtelen Isten emberré lesz.

Ez szeretetének és végtelen irgalmának jele.

Ó, Anyánk, általad élhetünk örökké Vele.

 

Ó, Mária, Szűzanya, égi Kapu,

Általad jött el hozzánk a megváltás.

Minden kegyelmet kezeidből kapunk,

S a Te hűséges követésed tesz szentté egyedül.

 

Ó, Szűz Mária -- leggyönyörűbb Liliom!

Szíved volt Jézus számára az első tabernákulum.

Mert a Te alázatod volt legnagyobb az emberek között,

Kijelölték a helyed szentek és angyalok fölött.

 

Ó, Mária, drága jó Anyám,

Odaadom Neked lelkem, testem és szegény szívem. 

Légy életem oltalmazója,

Legfőképp halálom óráján, a végső küzdelemben.

 

Jézus -- élő Ostya, Te vagy az én Anyám és a mindenem. Egyszerűen, szeretettel, hittel és bizalommal fogok jönni Hozzád. Mindent megosztok Veled, mint gyermek az őt szerető anyjával -- örömet, szenvedést, egyszóval -- mindent. 

 

Ó, Istenem, mennyire szeretnék kisgyermek lenni! Te, Atyám, tudod, mily kicsiny és gyenge vagyok. Ezért könyörgök, tarts magadnál engem éltem minden pillanatában, főleg halálom óráján! Jézusom, tudom, hogy jóságod felülmúlja a leggyengédebb anya jóságát!

 

Köszönöm neked, Jézus, azt a hatalmas kegyelmet, hogy felismertetted velem nyomorúságom mélységét. Tudom, a semmiség mélysége vagyok, s ha nem oltalmazna a Te szent kegyelmed, egyetlen pillanat alatt visszahullanék a semmibe. Ezért szívem minden dobbanásával köszönöm Neked, Istenem, irántam való nagy irgalmadat.

 

Jézus, legfőbb Világosság, add, hogy megismerjem önmagam, s hatolj világosságoddal sötét lelkembe. Töltsd be magaddal lelkem mélységét, mert Te vagy egyedül.

Ó, Jézusom! Élet, Út, Igazság! Kérlek, tarts magadnál, mint édesanyja tartja keblén csecsemőjét, mert én nem csak gyámoltalan gyermek, hanem egy halom nyomorúság és semmiség vagyok.

 

Az ég és föld jelenlétében, az angyalok minden kara, a Szentséges Szűz Mária és minden égi hatalom előtt kijelentem a Szentháromság Egy Istennek, hogy ma egyesülve Jézus Krisztussal, a lelkek megváltójával, önként áldozatul ajánlom fel magam a bűnösök megtéréséért, különösen azokért, akik elvesztették reményüket Isten irgalmában. Ez az áldozat abban áll, hogy tökéletesen alárendelem magamat Isten akaratának, s magamra vállalom a bűnösök lelkében élő összes szenvedést, félelmet és aggodalmat; viszonzásul átengedem nekik lelkem minden vigaszát, melyet az Istennel való érintkezésből nyerek. Egyszóval mindent felajánlok értük: a szentmiséket, a Szentáldozásokat, a bűnbánatot, az önmegtagadásokat és imákat. Nem félek a csapásoktól -- az isteni igazságosság büntetéseitől-- mert egyesültem Jézussal. Ó, Istenem, elégtételt akarok adni Néked ily módon azokért a lelkekért, akik nem bíznak jóságodban. Teljes reménnyel bízom irgalmad tengerében. Uram, Istenem, ki részem vagy örökre, ezt a felajánlást nem saját erőmre támaszkodva teszem, hanem Jézus Krisztus érdemeire alapozva. Ezt a felajánlást mindennap meg fogom ismételni azzal az imádsággal, melyet Te magad tanítottál nekem, Jézusom: " Ó, Jézus Szívéből az irgalom forrásaként fakadó Vér és Víz, bízom benned."

 

Szűzanyám! A Te lelked elmerült a keserűség tengerében. Nézz gyermekedre, taníts meg szenvedni és szeretni a szenvedésben. Erősítsd meg a lelkemet, ne törje meg a fájdalom. Kegyelmek Anyja -- Taníts meg engem Istennel élni.