Jézus az Irgalmas és Igazságos

Jézus egyszer ezt diktálta Fausztina nővérnek: "Írd! Háromszorosan szent vagyok, s irtózom a legkisebb bűntől is. Nem tudom szeretni azt a lelket, akit beszennyez a bűn. Ha azonban bánatot érez, nagylelkűségem határtalanná válik iránta. Irgalmam elborítja, s megigazulttá teszi őt. Irgalmam követi a bűnösöket, bárhol is járjanak, és szívem örül, ha visszatérnek hozzám. Elfelejtem a keserűséget, amellyel átitatták szívemet, és örülök visszatérésüknek. Mondd meg a bűnösöknek, hogy egy sem menekül kezeim közül. Ha elszöknek irgalmas szívem elől, igazságos kezeimbe kerülnek. Mondd meg nekik, hogy állandóan várok rájuk, hallgatom szívük dobbanását, mikor kezd értem dobbanni. Írd le, hogy lelkiismeret-furdalásuk által szólok hozzájuk, sikertelenségek és szenvedések, viharok és villámok által, és az Egyház szavával. De ha minden kegyelmem semmibe veszik, haragra gyúlok irántuk. Magukra hagyom őket, s megadom, amit kívánnak. "

 

Máshol ezt olvashatjuk:"... különösen neked és mindazoknak, akik hirdetni fogják nagy irgalmasságomat. Haláluk óráján magam oltalmazom meg őket, mint saját dicsőségemet. Ha a lélek bűnei éjsötétek lennének is, de ha a bűnös irgalmasságomhoz folyamodik, ezzel a legnagyobb dicsőítést adja meg nekem, és keserves szenvedéseimet dicsőíti. Ha valamely lélek jóságomat hirdeti, remeg előtte a sátán, s elmenekül a pokol mélyére."

 

Megint máshol:"... Hogy minden lélek dicsérje jóságomat. Bizalmat kívánok teremtményeim részéről. Bátorítsd a lelkeket kimeríthetetlen irgalmam iránti nagy bizalomra. Ne féljen a gyenge, a bűnös lélek közeledni hozzám, még ha több vétke is lenne, mint amennyi homok van a földön, minden elmerül irgalmam mélységében."


És:"...Hirdesd a világnak irgalmasságomat és szeretetemet.
Égetnek az irgalom lángjai. Szeretném kiárasztani őket az emberekre. Ó, milyen fájdalmat okoznak nekem, ha megtagadják befogadásukat. Leányom, tedd meg, ami hatalmadban áll, hogy irgalmam imádását elterjeszd. Ami ehhez belőled hiányzik, azt én kipótolom. Mondd a szenvedő emberiségnek, simuljon irgalmas Szívemhez és én békével töltöm el.
Mondd el, lányom, hogy én magam vagyok a szeretet és irgalom. Ha egy lélek bizalommal jön hozzám, oly hatalmas kegyelemmel töltöm el, amelyet maga be sem tud fogadni, hanem más lelkekre is átsugározza azt."

 

,,A legnagyobb bűnösök [helyezzék] reményüket irgalmamba. Mindenki más előtt nekik van joguk bízni irgalmam mélységében. Leányom, írj a megkínzott lelkeknek irgalmamról! Gyönyörűséget okoznak nekem azok, akik irgalmamra hivatkoznak. Ezeknek a lelkeknek több kegyelmet adok, mint amennyit kérnek. Nem tudom megbüntetni, még ha a legnagyobb bűnös is lenne, azt, aki irgalmamra hivatkozik, hanem felmentem őt mérhetetlen és kifürkészhetetlen irgalmamban. Írd: Mielőtt eljövök mint igazságos Bíró, előbb szélesre kitárom irgalmam kapuját. Aki nem akar az irgalom kapuján átmenni, annak igazságosságom kapuján kell áthaladnia."

"Minden sebemből az irgalom áradata ömlik a lelkek számára, de szívem sebe kikutathatatlan irgalmam fő forrása. Ebből a forrásból fakad minden kegyelem a lelkek részére. Irgalmam lángjai égetnek, ki akarom árasztani őket az emberek lelkére. Hirdesd az egész világnak irgalmamat!"

"Minden kegyelem az irgalomból jön, és utolsó óránk is telve van irgalommal részünkre. Senki se kételkedjék Isten irgalmában, még ha bűnei éjfeketék lennének is. Isten irgalma erősebb nyomorúságunknál. Csak egy a fontos: a bűnös szívének ajtaját legalább egy kissé megnyissa Isten irgalmának sugara előtt. A többit Isten teljesíti. De szerencsétlen az a lélek, aki Isten irgalma előtt zárva tartja az ajtót, még utolsó óráján is. Ezek a lelkek borították Jézust gyászos szomorúságba az Olajfák hegyén. Az Ő legirgalmasabb Szívén keresztül áradt az isteni kegyelem."

 

"Ma azt mondta nekem az Úr: ,,Megnyitottam szívemet, mint az irgalom élő forrását, hogy minden lélek életet merítsen belôle. Közeledjenek nagy bizalommal az irgalom tengeréhez. A bűnösök megigazulást, az igazak a jóban való megerősödést találnak benne. Aki bizalmát irgalmasságomba helyezte, azt halála óráján isteni békém tölti el.''

"Azt is mondta még: ,,Leányom, ne hagyj fel irgalmasságom hirdetésével. Ezzel enyhülést szerzel szívemnek, melyet az irgalom tüze éget a bűnösökért. Mondd meg papjaimnak, hogy a megrögzött bűnösök szavaikra bűnbánatra indulnak, ha a szívemben lévő végtelen irgalomról beszélnek nekik. Minden papnak, aki irgalmamat hirdeti, rendkívüli kegyelmet adok, szavaik gyógyítóan hatnak, s meg fogják indítani a szíveket, akikhez szólnak.''

"1938.1.28. Ma azt mondta nekem az Úr: ,,Leányom, írd fel a következőket: azon lelkeknek, akik irgalmamat dicsérik, tiszteletét terjesztik, és más lelkeket felbátorítanak, hogy bízzanak irgalmamban, haláluk órája nem okoz majd rémületet. Ebben az utolsó harcban irgalmam fogja védeni őket.."

"-- Mondd meg a lelkeknek, ne emeljenek gátat saját szívükben irgalmasságom elé, mellyel hatni akarok rájuk. Irgalmam minden szívben működik, amely ajtót nyit neki. Amint a bűnösöknek, úgy az igazaknak is szükségük van irgalmamra. A megtérés és kitartás egyaránt irgalmam kegyelme bennük.


-- Akik a tökéletességre törekszenek, azok irgalmamat különösen dicsérjék, mert a kegyelmek özöne, amit rájuk árasztok, irgalmamból fakad. Kívánom, hogy ezek a lelkek irgalmamhoz való határtalan bizalommal tűnjenek ki. Magam foglalkozom az ilyen lelkek szentté válásával. Mindennel ellátom őket, ami szükséges szentségük eléréséhez. Irgalmamból egyetlen edénnyel meríthetnek kegyelmeket -- ez a bizalom. Minél jobban bízik egy lélek, annál több kegyelmet nyer. Nagy vigaszt nyújtanak nekem azok a lelkek, akik határtalanul bíznak, mert ezekre kiöntöm minden kegyelmi kincsemet. Örülök annak, hogy sokat kívánnak, mert az én kívánságom is az, hogy sokat adjak, mégpedig nagyon sokat. Ezzel szemben elszomorít, ha a lélek keveset kér, s a szíve beszűkül."

"Leányom, írd, hogy maga az irgalom vagyok a megtört lélekhez. A lélek legnagyobb nyomorúsága sem ingerel haragra, inkább szívem irgalmát ébreszti fel."

"Ma egy hosszabb beszélgetés során azt mondta nekem az Úr: ,,Mennyire vágyódom a lelkek üdvösségére! -- Legkedvesebb titkárnőm, írd! Isteni életemet akarom önteni az emberek lelkébe, s szentté kívánom tenni őket, csak elfogadnák kegyelmeimet. A legnagyobb bűnösök is nagy szentségre jutnának, ha bíznának irgalmamban. Bensőmben túlcsordul irgalmam, s kiárad mindenre, amit teremtettem.
Gyönyörűség nekem az emberek lelkén munkálkodni, irgalmammal eltölteni s megigazulttá tenni őket. Királyságom a földön van -- életem pedig az emberi lelkekben. Írd, Szívem titkárnője! Közvetlenül én vagyok a lelkek vezére -- közvetve pedig a pap által vezetem őket, szentségre vezetem mindannyiukat olyan úton, amit egyedül csak én ismerek."