Imák 2.

Jézusom, Köszönöm Neked a napi apró kereszteket, szándékaim megakadályozását, a közösségi élet terhét, szándékaim rossz értelmezését, a mások által okozott megaláztatásokat, az elszenvedett rideg bánásmódot, az alaptalan vádaskodást, a gyenge egészséget és kimerültséget, a saját akaratomról való lemondást, az énem megtagadását, az elismerés hiányát mindenben, s minden tervem megakadályozását.

Köszönöm Neked, Jézus, a benső kínokat, a lélek érzéketlenségét, a félelmet és a bizonytalanságot, a sötétséget és a benső homályt, a kísértéseket és a különféle megpróbáltatásokat, azokat a kínokat, amelyeket nehéz kifejezni, főleg azokat, amelyeket senki sem ért meg, a halál óráját, benne a harc nehézségét és keserűségét.

Köszönöm, Jézusom, hogy Te ittad ki először a keserűség kelyhét, mielőtt azt enyhébb formában nekem nyújtottad. Ezt a kelyhet most a Te szent akaratodból emelem ajkaimhoz. Legyen meg a Te akaratod. Történjék meg velem, amit bölcsességed még az idők kezdete előtt elhatározott. A rendelésed kelyhét az utolsó cseppig ki akarom inni, anélkül, hogy keresném az okokat. Örömöm a keserűségben lelem, s reménytelenségben van a bizalmam. Benned, Uram, jó minden, amit atyai szíved ad; nem helyezem a vígaszt a keserűség fölé, sem a keserűséget a vígsz fölé. Köszönet Néked mindenért, Jézus. Gyönyörűség szemlélni Téged, felfoghatatlan Isten. Lelkem ebben a titokzatos létben él, itt érzem otthon magam. Jól ismerem Jegyesem lakását. Érzem, hogy nincs egyetlen csepp vérem sem, mely ne lángolna a szeretettől Érted. Ó, teremtetlen Szépség! Aki egyszer Téged megismert, nem tud mást szeretni. Érzem lelkem feneketlen mélységét -- és semmi sem tudja kitölteni azt, egyedül csak Isten. Érzem, hogy elmerülök Benne, mint egyetlen homokszem a feneketlen tengerben.     

 

Jézus, irgalom Királya! Újra egy kis idő, amikor egyedül lehetek Veled. Isteni Szívedben égő szeretetedre kérlek, semmisítsd meg egészen önszeretetemet s gyújtsd lángra a szívemet a Te legtisztább szereteted tüzével. 

 

Ó, felfoghatatlan, örök Szeretet! Kérem tőled azt a kegyelmet, hogy értelmemet világosítsd meg égi világosságoddal. Add, hogy felismerjem minden dolog igazi értékét, s eszerint becsüljem őket. Lelkem legnagyobb öröme az igazság megismerése.

 

Jézusom, Életem, lelkem legtitkosabb zugában érzem, ahol az érzékek már nem működnek, hogy engem magadhoz hasonlóvá formálsz. Ó, Üdvözítőm! Rejts el engem Szíved mélyébem, sugaraiddal takarj el mindent előlem, ami nem Te vagy. Kérlek, Jézus, hogy a két sugár, mely legirgalmasabb Sízvedből tört elő, szüntelenül erősítse lelkemet.

 

Ó, Jézusom, örök Igazság! Nem félek semmi nehézségtől, semmi szenvedéstől -- csak egytől félek -- megbántani Téged.
Jézusom, jobban szeretnék nem létezni, mint Téged elszomorítani. Te tudod, Jézus, hogy szeretetem senkit sem ismer, csak Téged, Benned merült el a lelkem.

 

Ó, Jézusom, legédesebb Szíved jóságára könyörgöm, csillapodjék haragod, s légy irgalmas hozzánk. Oltalmazzanak
a Te sebeid Atyád igazságossága ellen.  Ó, Istenem, úgy ismertelek meg, mint az irgalmasság forrását, aki minden
lelket éltet és fenntart. Ó, mily nagy az Úr irgalma! Ez minden tulajdonsága közül a legnagyobb. Isten legfőbb tulajdonsága az irgalom. Minden, ami körülvesz, csak erről beszél. Az irgalom a lélek élete. Isten könyörületessége kimeríthetetlen. Ó, Uram, nézz le ránk, s bánj velünk könyörülettel, nagy irgalmad szerint.

 

Ó, Jézusom, tudom, hogy a Te irgalmad felfoghatatlan, ezért kérlek, tedd oly naggyá szívemet, hogy az egész világon élő összes lélek szükségeit felfoghassa. Ó, Jézusom, szeretetem kiterjed a világon túl, egészen a tisztítótűzben szenvedő lelkekig. Számukra is el akarom nyerni az irgalmasságot búcsúimák által. Isten irgalma végtelen és kimeríthetetlen, mint maga Isten. Ha a leghatásosabb szavakat használnám Isten irgalmának kifejezésére, meg se közelítenék a valóságot. Jézusom, tedd fogékonnyá szívemet felebarátaim minden testi, lelki szenvedése iránt! Jézusom, tudom, hogy úgy bánsz velünk, ahogy mi bánunk a felebarátainkkal. Jézusom, alakítsd szívemet a Te irgalmas Szíved szerint! Segíts, hogy mindenkivel jót cselekedve haladjak át az életen!
 

Ó, örök Igazság, ajándékozz meg engem világosságod sugarával, hogy felismerjelek Téged, Uram, s méltóképpen dicsérhessem végtelen irgalmadat. Ugyanakkor add, hogy megismerjem önmagam, és nyomorúságom mélységét, azt, ami vagyok.

 

Ó, örök Igazság, ajándékozz meg engem világosságod sugarával, hogy felismerjelek Téged, Uram, s méltóképpen dicsérhessem végtelen irgalmadat. Ugyanakkor add, hogy megismerjem önmagam, és nyomorúságom mélységét, azt, ami vagyok.

 

 Ó, irgalmas Jézus, keresztre feszített Jézus, emlékezz meg halálunk órájáról! Jézus lándzsával megnyitott, legirgalmasabb Szíve, rejts el utolsó órámban!

Ó, Jézus Szívéből előtörő Vér és Víz, kikutathatatlan irgalmad forrása halálom óráján! -- Haldokló Jézus, az irgalom záloga -- enyhítsd halálom óráján Isten haragját!

Ó, örök Isten, akinek irgalma kifürkészhetetlen, s kegyelmének kincse kimeríthetetlen, tekints ránk kegyesen, és gyarapítsd bennünk irgalmadat, hogy nehéz időkben ne essünk kétségbe, s lelkünkben ne törjünk össze, hanem nagy bizalommal adjuk át magunkat szent akaratodnak, ami maga a szeretet és könyörület.

Légy irgalmas irántam, Istenem,
Jézusom könyörületes Szíve szerint,
Halld meg sóhajom, kérésem,
S lásd megtört szívem könnyeit!
Ó mindenható, irgalmas Isten,
Kegyelmed kimeríthetetlen,
S bár nyomorúságom mély, mint a tenger,
Minden bizalmam irgalmadba vetem.
Ó, öröktől való Szentháromság, kegyes Isten,
Kegyelmed soha nem ér véget,
Bízom hát irgalmad tengerében,
S ha fátyol rejt is, érezlek Téged.
Irgalmad mindenhatóságát, ó, Uram,
Dicsérjék szerte a világon,
Tiszteleted soha el nem múlhat,
Isteni Irgalom, lelkem örökre áldjon.


 

Ó, Isteni Lélek, igazság és világosság Lelke,
Isteni kegyelmed által költözz örökre szívembe,
Leheleted oszlassa el a sötétséget,
S fényedben gyarapodjanak a jótettek.
Ó, Isteni Lélek, szeretet és irgalom Lelke,
Ki a bizalom balzsamát öntöd szívemre,
Kegyelmed a jóban erősítse meg lelkem.
Győzhetetlen erőt adva néki -- a kitartó hűséget.
Ó, Isteni Lélek, béke és öröm Lelke,
Ki megerősíted sóvárgó szívem,
És isteni szereteted élő forrásához vezeted,
Lelkem a küzdelmekben bátor, s rendíthetetlen így lesz.
Ó, Isteni Lélek, lelkemnek legdrágább Vendége,
Szeretném örökre megőrizni hűségem Irántad.
Az öröm napjaiban csakúgy, mint a szenvedésben,
Ó, Isten Lelke, mindig jelenlétedben élni -- ez a legfőbb vágyam.
Ó, Isteni Lélek, ki átjárod egész lényemet,
És feltárod előttem Háromságos isteni életed,
Megismerteted velem Isteni Lényedet,
Így egyesülve Veled, elnyerem az örök életet.

 

Áldott légy, Háromszemélyű irgalmas Egy Isten,
Felfoghatatlan, mérhetetlen, kifürkészhetetlen,
Nincs égi angyal, ki Téged kikutatni képes,
Vég nélkül zengik ezért, a Te neved: Szent.
Irgalmas Urunk és Teremtőnk, dicsértessél,
Mindenható, irgalommal teljes,
Hogy téged szeressünk, bennünket erre teremtettél,
Örök himnuszt zengve: szent...
Áldott légy, irgalmas Isten, örök Szeretet,
Ki trónusodon ülsz a kék égbolt felett,
Így dicsér Téged a tiszta lelkek serege
Örök himnuszával -- háromszor Szent.
Szemtől szemben állva Veled, Istenem,
Látom, kegyelmed más lényeket is hívhatna életre,
Ezért mély alázattal meghajlok Előtted,
Mert látom, mindez irgalmasságod tette.
 Az egyik legszebb szellem tagadta irgalmad,
Elvakítja a gőg, másokat is magával ránt.
Sátánná válik a gyönyörű angyal,
S egy pillanat alatt a mennyből a pokolba száll.
A hűséges angyalok dicsérik irgalmad,
Kik kitartottak a tűzpróbában,
Dicsőség Jézus Krisztusnak, a megalázottnak,
S tisztelet az alázatos Szűznek, az Ő Édesanyjának.
A harc után e tiszta lelkek elmerültek az Istenség óceánjában,
Irgalmának mélységeit kutatva és dicsérve,
Körülveszi őket Isten végtelen szépsége, ragyogása,
Felismerik a Három Személyt egy Istenségében.